ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2024

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Με 5 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Στυλίδας την Δευτέρα (29/01)

Νέα

Με 5 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Στυλίδας την Δευτέρα (29/01)

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση στις 29/1/2024 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 1237/94548/06-11-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση […]

today28/01/2024 11

0%