Νέα

Ορίστηκαν με θητεία ενός έτους οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Καμένων Βούρλων

today04/01/2024 53

Φόντο
share close

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Ηλίας Γ. Κυρμανίδης , με απόφασή του, όρισε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καμένων Βούρλων με θητεία από 09.1.2024 μέχρι 08.1.2025, τους Δημοτικούς Συμβούλους Γεωργία Μπήτα, Σωτήριο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο, Παναγιώτη Γκολφομήτσο και Σπυρίδων Αντερριώτη (άμισθο), καθώς και τους Εντεταλμάνους Συμβούλους και τους μεταβίβασε την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, ως εξής:

Α. Αντιδήμαρχοι

1. Την κα. Γεωργία Μπήτα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Διοικητικών θεμάτων και ειδικότερα: 

Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα:

 • Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Ανάπτυξης Ανθρωπίνου δυναμικού, τήρησης μητρώων και διαδικασιών προσωπικού
 • Διοικητικής μέριμνας
 • Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων

β. Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 

γ. Την εποπτεία και συντονισμό γραφείου Πολεοδομίας και συγκεκριμένα:

 • Την έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Την παρακολούθηση και εφαρμογή των πολεοδομικών εφαρμογών
 • Την εποπτεία ελέγχου κατασκευών

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Την κα. Γεωργία Μπήτα, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου).

2. Τον κ. Σωτήριο Παπανικολάο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του  μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και συντονισμό για την καταπολέμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου
 • Την εποπτεία και συντονισμό του γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Την εποπτεία και συντονισμό του γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον κ. Σωτήριο Παπανικολάο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Μώλου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στη Δημοτική Ενότητα Μώλου).
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που εδρεύουν και λειτουργούν στη ΔΕ Μώλου (εξαιρούνται τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, επειδή αυτά εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου – εγκύκλιος 28/Α.Π. 44133/24.8.2018 του ΥΠΕΣ)

3. Τον κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Τεχνικών έργων και συγκεκριμένα σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων και Ενέργειας και συγκεκριμένα σε θέματα μελέτης και εκτέλεσης έργων όπως και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Μώλου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και μέριμνα για την τέλεση αυτών (όσοι γάμοι πραγματοποιούνται στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου).
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που εδρεύουν και λειτουργούν στη ΔΕ Αγίου Κωνσταντίνου (εξαιρούνται τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, επειδή αυτά εκδίδονται μόνο από την έδρα του Δήμου – εγκύκλιος 28/Α.Π. 44133/24.8.2018 του ΥΠΕΣ)

4. Τον κ. Παναγιώτη Γκολφομήτσο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και συγκεκριμένα στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Την εποπτεία και την ευθύνη συντονισμού δράσεων για τη μέριμνα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο

β.

 • Την εποπτεία και την ευθύνη προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνικών έργων

5. Τον κ. Σπυρίδων Αντερριώτη, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες εποπτείας και συντονισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι  μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ.α. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γεωργίας Μπήτα που απουσιάζει ή   κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαντζαβίνος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σωτηρίου Παπανικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκολφομήτσος.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου Μαντζαβίνο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Γεωργία Μπήτα

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παναγιώτη Γκολφομήτσο που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Παπανικολάου.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σπυρίδωνος Αντερριώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκολφομήτσος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η  Αντιδήμαρχος κα. Γεωργία Μπήτα, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή  απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβίνο.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Β.- Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 1. Στον Γεώργιο Αναστασίου ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό σε θεμάτων παιδείας και Διά βίου μάθησης.
 1. Στον Κωνσταντίνο Αντωνίου ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:
 • Αυτοτελούς τμήματος ΚΕΠ
 • Αυτοτελούς γραφείου Διοικητικής Βοήθειας
 • Γραφείου Βοήθεια στο Σπίτι
 • Γραφείου Αλιείας και του
 • Γραφείου θεμάτων συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
 1. Στον Νικόλαο Αντωνίου ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας, που περιλαμβάνει τα γραφεία:
 • Μελετών και έρευνας
 • Σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων
 • Αποτελεσματικότητας και απόδοσης
 • Ποιότητας και οργάνωσης
 • Διαφάνειας ΚΟ.Σ.Ε., Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα της στρατηγικής και μελετών Τ.Π.Ε, της διαχείρισης συστημάτων Τ.Π.Ε., της διαχείρισης εξοπλισμού Τ.Π.Ε
 • Υποστήριξης της εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου
 1. Στον Γεώργιο Γιαννακόπουλο ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:
 • Προγραμματισμού και μέριμνας εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
 • Προστασίας των υδάτινων πόρων
 • Διαχείρισης των γεωτρήσεων
 • Εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου
 • Περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών
 • Προστασίας και αναβάθμισης της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών
 • Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου
 1. Στον Ιωάννη Δερνιτσίωτη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:
 • Γραφείου Προμηθειών υλικών/ εξοπλισμού / υπηρεσιών
 1. Στον Πασχάλη Κοντογιαννίδη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:
 • Γραφείου σε θέματα Απασχόλησης
 • Γραφείου σε θέματα Τουρισμού
 • Γραφείου σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 1. Στον Νικόλαο Κοντοπάνο ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του:
 • Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου (όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1)
 • Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 1. Στον Σπυρίδων Μακρυγιάννη ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό της:
 • Διαχείρισης Κοιμητηρίων
 • Διαχείρισης Δημοτικών σφαγείων
 • Ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
 • Την αρμοδιότητα δράσεων που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή
 • Διαχείρισης θεμάτων άρδευσης
 1. Στον Αθανάσιο Τετριμίδα ως εντεταλμένος σύμβουλος την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • Παιδικού Σταθμού Καμένων Βούρλων
 • Παιδικού Σταθμού Μώλου
 • Παιδικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων με αρμοδιότητες στο Σχεδιασμό, Συντονισμό, Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Κοινωνικών Πολιτικών, των Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προγραμμάτων Πολιτικής Ισότητας των φύλων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας.

2) Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.

3) ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ∆ήµου.

4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων ποσών .

6) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.

7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, κ.λ.π)

8) Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.

9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον ∆ήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.

10) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)

11) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.

12) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.)

13) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας.

14) Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας

15) Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.

16) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.

17) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις. (αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ.)

18) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.

Καμένα Βούρλα, 04.01.2024

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%