Νέα

Ορίστηκαν αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι στον Δήμο Στυλίδας

today04/01/2024 60

Φόντο
share close

Αναλυτικά ο κ. Αποστόλου ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Στυλίδας, με αντιμισθία και θητεία από 04/01/2024 έως και 07/01/2025, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους.

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Φούντα, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι:

Τη χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Φούντα κατά τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα ύδρευσης  και αποχέτευσης.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Στυλίδας.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Στυλίδας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Καρανάσιος.

2. Τον κ. Απόστολο Καρανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι:

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδομίας, με αντικείμενο τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και ετοιμόρροπων κτισμάτων.

Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Καρανάσιο κατά τόπον της Δ.Ε. Εχιναίων την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Εχιναίων.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Εχιναίων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας.

3. Τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννέλο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού του κάτωθι:

Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Παράλληλα μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Γιαννέλο κατά τόπον της Δ.Ε. Πελασγίας την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ενέργειας και Συγκοινωνιών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου ΚΕΠ Δ.Ε. Πελασγίας.

Ζ.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Πελασγίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος. 

4. Τον κ. Δημήτριο Καραγκούνη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην  την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι θεμάτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Γραφείων:

α. Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.

β. Προμήθειας και Αποθήκης.

γ. Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου, παραμένουν στην ευθύνη του Δημάρχου Στυλίδας.

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση του Γραφείου Τεχνικών Έργων φέρει ο Δήμαρχος Στυλίδας.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φούντας ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου.

Άμισθος Αντιδήμαρχος

Επίσης ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Κωνσταντίνο Τρίγκα ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 04/01/2024 έως και 07/01/2025, και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

1. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Πολιτισμού.

2. Την παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

3. Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Αθλητισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Τέλος ο κ. Αποστόλου ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 04/01/2024 έως και 07/01/2025, με τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

1. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Βήχο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και των υπαγομένων σε αυτό Γραφείων.

  • Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
  • Τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της τήρησης διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής οικονομικών πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με την εκτέλεση και αναθεώρηση του προϋπολογισμού.

Γ. Τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

2. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Μπακάκο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου.

Παράλληλα του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ.Ε. Στυλίδας την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα της άρδευσης.

3. Τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ειρήνη Ζαγαριώτου και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Παιδικών Σταθμών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης  (Δ.Β.Μ).

4. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Λεπίδα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Λαϊκών Αγορών.

5. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Δημήτριο Δοσόπουλο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην

την  εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

6. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Νικόλαο Καραγεώργο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τουριστικής ανάπτυξης.

Β. Την εποπτεία των Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

7. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Νικόλαο Τριανταφύλλη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι:

Α.  Την εποπτεία και ευθύνη πρόληψης της παραβατικότητας.

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως έργο τη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, ενώ έχουν και την ευθύνη για την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων.

8. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Παναγιώτη Πάλλα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην

την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας.

9. Το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Δημήτριο Μπερτσιμά και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην

την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής.

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%