Νέα

Λαμία: Πρόσληψη 9 πτυχιούχων φυσικής αγωγής για 8 μήνες

today18/12/2022 30

Φόντο
share close

Για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως οχτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Λαμιέων για την περίοδο 2022 – 2023.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ/54/ Α/2012).
 4. Την υπ΄ αρ.ΥΠΠΟΑ/526568/07-11-2022 (ΑΔΑ:972Ε4653Π4-ΠΣΞ) «Έγκριση
  Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2022-23». (ΦΕΚ 5696/τ.Β΄/2022)
 5. Την υπ΄ αρ.ΥΠΠΟΑ/556937/14-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΠΝΧ4653Π4-ΤΝΧ)Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση υλοποίησης δομημένων γενικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022-2023.
 6. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/559843/15-11-2022 ΑΔΑ:Ρ62Ψ4653Π4-ΘΣΡ Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα έγκριση υλοποίησης δομημένων ειδικών προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022-2023.
 7. Την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/559922/15-11-2022 (ΑΔΑ:9ΔΚΜ4653Π4-Ψ3Δ) Κοινή
  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Εκδηλώσεων άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023.
 8. Τον αριθμό απόφασης της βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο και Ε.Α.γ.Ο : ΥΠΠΟΑ/132473/12-3-2020 , ΥΠΠΟΑ/94616/4-3- 2022 κωδικός πιστοποίησης: C3E8, ισχύος δύο ετών με ημερομηνία λήξης 20-04- 2024.
 9. Την υπ’ αριθμ. 94/2022 ΑΔΑ: 692ΤΩΛΚ-ΧΑ3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον προγραμματισμό πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023.
 10. Την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/07-02-2020
  Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020).
 11. Την υπ΄ αριθ. 143/2022( ΑΔΑ: ΡΩΦΟΩΛΚ-8ΥΡ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους Π.Α.γ.Ο και εκδηλώσεων άθληση για όλους Ε.Α.γ.Ο περιόδου 2022-2023.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιόδου 2022-2023.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδ. Θέσης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΦΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Α.γ.Ο

Αριθμός ΠΦΑ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Διάρκεια σύμβασης από την
υπογραφή της
σύμβασης

001

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άσκηση Ενηλίκων (Θεραπευτική Γυμναστική, Aqua aerobic)

2 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα:
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. Διάρκειας
έως οχτώ (8) μηνών

002

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άσκηση ατόμων με αναπηρίες –
Άσκηση στα
κέντρα Ψυχικής Υγείας.

2 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η΄ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Διάρκειας
έως οχτώ (8) μηνών

003

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Άσκηση Ενηλίκων:
-Αεροβική γυμναστική
-Pilates

 • Άσκηση στην Τρίτη ηλικία
  -Μυϊκή
  ενδυνάμωση
  -Αθλητικές δραστηριότητες

3

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διάρκειας
έως οχτώ (8) μηνών

004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
( ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ παρ. 7.5 ΦΕΚ461/Β΄/14-
02-2020)

Παιδί και αθλητισμός

1 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διάρκειας
έως οχτώ (8) μηνών

005 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
( ΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ παρ. 7.5 ΦΕΚ461/Β΄/14-
02-2020)
Άσκηση στην προσχολική ηλικία

1 Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διάρκειας
έως οχτώ (8) μηνών

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για τη θέση 001 είναι επιθυμητή η γνώση Ναυαγοσωστικής. Στην περίπτωση των επιθυμητών προσόντων πρόσληψης, δύναται να λαμβάνονται υπόψη το
πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι, μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στα προγράμματα ¨ Άθληση για όλους¨, υποβάλλουν αίτηση με τα συναπτόμενα δικαιολογητικά στο φορέα υλοποίησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 στην παρ.
7.2 του ισχύοντος Ο.Π (ΦΕΚ461/Β΄/14-02-2020), εντός της καταληκτικής προθεσμίας:

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή
  μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 8. Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:
  Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
  Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται):
  (1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  (2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων:

1) Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι,

απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

2) Τυπικά προσόντα:
• Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1.
Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. Εάν δεν υπάρχει βαθμολογική αντιστοιχία λογίζεται ως βαθμός πέντε (5)
• Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Διδακτορικό: 2 μονάδες.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.
Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

3) Εμπειρία:
Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία μόνο στα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.
Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής:
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των:
• 1-24 μηνών 0,8 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• 25 – 48 μηνών 0,6 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• 49 – 72 μηνών 0,5 μονάδες
Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• 73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4) Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

• Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.
• Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
• Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ( άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010)
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

5) Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα, άδεια/ αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:
• Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1,5 μονάδες.
• Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 1,0 μονάδα.
• Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα.
• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α.: 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά.
Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους , δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι, μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από

το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.

Για την πρόσληψη (2) δύο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Προγράμματος
«Άθλησης για όλους», (1) ενός της κατηγορίας ¨Παιδί και Αθλητισμός¨ και (1) ενός της κατηγορίας ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨, δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας σύμφωνα με την παρ. 7.5 του άρθρου 7 (ΦΕΚ 461/τ.Β’/14-02-2020). Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο όταν το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών ( με ακέραιο ποσοστό θέσης), δε προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργαστούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς με ελάχιστη απασχόληση 3 ωρών ανά εβδομάδα. Οι Π.Φ.Α υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Δήμου Λαμιέων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο Δήμο Λαμιέων το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.
2) Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Την ευθύνη εφαρμογής των ανωτέρω φέρει ο Φορέας υλοποίησης.

3) Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως την 30 -06-2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 14/12/2022 έως τις 28/12/2022 και ώρα 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Προκήρυξη, την Αίτηση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων www.lamia.gr στη διαδρομή lamia.gr=>ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής, την Υπεύθυνη Δήλωση, το Βιογραφικό τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dikaiologitika@lamia- city.gr. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη:
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ Π.Φ.Α. ΣΤΑ Π.Α.γ.Ο 2022-2023».

Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθεί το συνημμένο υπόδειγμα της αίτησης, διαφορετικώς η αίτηση θεωρείται άκυρη.

Η αίτηση συμμετοχής, η υπεύθυνη δήλωση και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένα, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βιογραφικά δεν θα γίνονται δεκτά και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται. Στην ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων που αποτελείται από υπαλλήλους του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Τμήματος Αθλητισμού.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων, αρχής γενομένης από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού θα καταρτίσει Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης ανά κωδικό θέσης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατόπιν ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, ισόγειο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.lamia.gr .
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων: www.lamia.gr. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Φθιώτιδας.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%