Νέα

Δήμος Δομοκού: Ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους ο Μπάμπης Λιόλιος

today02/01/2024 62

Φόντο
share close

Γνωστοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (2.1.2024) οι αντιδήμαρχοι, έμισθοι και άμισθοι στον δήμο Δομοκού όπως τους όρισε ο εκ νέου δήμαρχος της περιοχής Μπάμπης Λιόλιος.

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι τοποθετήθηκαν

Ορίζουμε ως έμμισθους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους της
παράταξης που εξέλεξε το Δήμαρχο, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, κ. Καλημέρη
Νικόλαο του Κων/νου, κ. Λελεντζή Γεώργιο του Χρήστου και κ. Βασιλόπουλο
Χαράλαμπο του Νικολάου, από 2/01/2024 έως και 30/06/2026.

Α. Στον Αντιδήμαρχο κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, μεταβιβάζονται οι:

 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης Πληροφορικής &
  Διαφάνειας που περιλαμβάνει τα γραφεία: Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
  Οργάνωσης και το Γραφείο Διαφάνειας & ΚΟΣΕ και Πληροφορικής
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία:
  Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας
  και Ταμείου
  α) τους τομείς: Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
  και παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού
  β) Έλεγχο δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
  γ) Αποτροπή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
  Κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν στην ευθύνη λειτουργίας των
  εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών,ήτοι:
  α) Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
  β) Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος
  γ) Γραφείο ΚΕΠ..614 Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος
  δ) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
  Καθώς επίσης:
  α) την ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις
  παραπάνω δημοτικές υπηρεσίες
  β) την υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
  εγκατεστημένες στην ενότητα, δημοτικές υπηρεσίες
  γ) την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
  δημοτικής ενότητας
  δ) τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση
  των προβλημάτων τους
  ε) τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού
  στ) την εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
  στοιχείων της δημοτικής ενότητας

  Β. Στον Αντιδήμαρχο κ. Καλημέρη Νικόλαο του Κων/νου, μεταβιβάζονται οι:
  Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που
  περιλαμβάνει τα γραφεία: Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
  Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  και συγκεκριμένα των Γραφείων: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
  Πολιτισμού και Παιδικού Σταθμού.
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας που
  περιλαμβάνει τα γραφεία: Πολεοδομίας, Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών,
  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας και Ύδρευσης – Αποχέτευσης
  και Άρδευσης και τους τομείς: Λειτουργία Παιδικών Χαρών, Λειτουργία
  ΧΥΤΑ, Λειτουργία ΒΙΟΚΑ εντός του ΧΥΤΑ, λειτουργία ΒΙΟΚΑ Αστικών
  Λυμάτων, Λειτουργία Γραφείου Κίνησης
  Κατά τόπο αρμοδιότητες:
  α) την ευθύνη της λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών
  υπηρεσιών, ήτοι:
  β) Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
  γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας σε περίπτωση
  απουσίας του Δημάρχου
  δ) Γραφείο ΚΕΠ. 655 Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδας
  ε) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
  στ) τον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό του Γραφείου Άρδευσης στην Δημοτική
  Ενότητα Θεσσαλιώτιδος
  Καθώς επίσης:
  α) την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
  δημοτικής ενότητας.
  β) την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση
  των προβλημάτων τους.
  γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος
  εξοπλισμού της Ενότητας.
  δ) την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
  στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας

  Γ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Λελεντζή Γεώργιο του Χρήστου , μεταβιβάζονται οι:
  Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Του Αυτοτελές Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που
  περιλαμβάνει τα γραφεία: Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
  Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου
  Κατά τόπο αρμοδιότητες:
  α) Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Δομοκού
  β) Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε περίπτωση
  απουσίας τουΔημάρχου
  γ) Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής
  Ενότητας γιατην επίλυση των προβλημάτων τους.
  δ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος
  εξοπλισμού στηνΔημοτική Ενότητα
  ε) Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών
  στοιχείων στην Δημοτική Ενότητα

  Δ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Χαράλαμπο του Νικολάου , μεταβιβάζονται
  οι:

  Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός μου, να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου,
  να έχει όλες τις από το νόμο οριζόμενες αρμοδιότητες του Δημάρχου και να
  υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και
  συγκεκριμένα του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα γραφεία:
  Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Δημοτικής Κατάστασης,
  Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών και Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Αδέσποτα Ζώα
  Κατά τόπο αρμοδιότητες:
 • Γραφείο ΚΕΠ με έδρα το Δομοκό
 • Την ευθύνη του Γραφείου Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Δομοκού, σε
  περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Λελεντζή Γεώργιο

  Ορίζουμε ως άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πετρόπουλο
  Χρήστο του Κωνσταντίνου
   από 2/01/2024 έως και 30/06/2026
  Α. Στον άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Πετρόπουλο Χρήστο του Κωνσταντίνου,
  μεταβιβάζονται οι:

  Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
  α) Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν το Γραφείο
  Αγροτικής Παραγωγής

 • Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι ως άνω Αντιδήμαρχοι να υπογράφουν «µε
  εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους
  ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που
  τους ανατέθηκε, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις
  προαναφερθείσες ενέργειες και δράσεις, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της
  υπογραφής των εγγράφων.

  Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση
  με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές
  πράξεις.

  Τέλος, ορίζουμε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις
  αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%