Νέα

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μακρακώμης

today02/01/2024 186

Φόντο
share close

Γνωστοποιήθηκαν από τον Γιώργο Χαντζή λίγο μετά τις 14.20 το μεσημέρι της Τρίτης (2/1/2024) οι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Μακρακώμης.

Δείτε την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε και στην “Διάυγεια”

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/08/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 • τον κο ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Τεχνικών Έργων και ιδίως:
 • την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
 • την υλοποίηση και επίβλεψη μελετών και τεχνικών έργων (έργα οδοποιίας, κτιριακά έργα,
  έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης)
 • την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους
  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • την μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:
 • την εποπτεία έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την
  επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου
 • την κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της
  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
  μονάδων του Δήμου
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και ιδίως:
  -την εποπτεία και ευθύνη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι του Αυτοτελούς
  Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Διαφάνειας και ΚΟ.Σ.Ε.
 • την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις διαδικασίες
  σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών
  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης
 • την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου
  κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και εν γένει της στοχοθεσίας του Δήμου
 • τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών
  συστημάτων του Δήμου
 • την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,
  περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής)
  του Δήμου
 • τον κο ΤΣΩΝΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του
  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:
 • τον σχεδιασμό, συντονισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση κοινωνικών πολιτικών
 • την εποπτεία και έλεγχο των δημοτικών παιδικών σταθμών
 • τον σχεδιασμό, συντονισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών ισότητας των φύλων
 • την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
 • την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων
 • την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • τον κο ΠΑΠΑΣΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του
  μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
   Καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως:
  -την εποπτεία και ευθύνη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
 • την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου
 • τον συντονισμό και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των κοιμητηρίων
 • την διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων Σπερχειάδας και Μακρακώμης
 1. την κα ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
  -την εποπτεία και ευθύνη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • την προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (φυτική/ζωική παραγωγή)
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης Επιχειρηματικότητας, καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
 • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης
 • την προώθηση της απασχόλησης
  -τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων
  υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε
  επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα
 • την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
  διαφήμισης
 • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την
  επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων Τουρισμού και Πολιτισμού και ιδίως:
 • την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης
 • τον σχεδιασμό προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του
  τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών
 • τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου
 • τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πολιτισμού
 • την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την
  προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των
  πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο

 • Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας
   του Δήμου Μακρακώμης, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 21/03/2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:
 1. τον κο ΜΑΝΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε.
  Σπερχειάδας με αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων της πολιτικής προστασίας για την δημοτική ενότητα
 2. τον κο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού με αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων της πολιτικής προστασίας για τις δημοτικές ενότητες
  Γ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως καθ’ ύλην Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μακρακώμης, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/08/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:
 3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπεύθυνο για θέματα
  Παιδείας
 4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπεύθυνο για θέματα
  Αθλητισμού
  Δ. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως κατά τόπον Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Μακρακώμης, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/08/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ως εξής:
 5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, υπεύθυνο για θέματα της Δ.Ε. Σπερχειάδας
 6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπεύθυνο για θέματα της Δ.Ε. Μακρακώμης
 7. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο ΥΦΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, υπεύθυνο για θέματα
  των Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού
  Ε. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημάρχου, για
  λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν
  δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
  ΣΤ. Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή
  κωλύματος του Δημάρχου.
  Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
  Αντιδήμαρχος κος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΗΣ

Written by: Lamiapolis

Rate it

Σχόλια σε άρθρα (0)

Αφήστε ένα σχόλιο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


0%