ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 Result / Σελίδα 1 από 1

Φόντο
Ο Δήμος Λοκρών ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Αεξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Νέα

Ο Δήμος Λοκρών ολοκλήρωσε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Αεξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων

Ο Δήμος Λοκρών εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Λοκρών», κατόπιν της απόφασης αριθ. 238.3.1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΝΧ46Ψ844-Θ4Β) του Πράσινου Ταμείου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών […]

today28/02/2023 36

0%